Forslag til studentoppgaver

Sammen med en rekke utdanningsinstitusjoner, bedrifter og aktører innen samferdsel har vi samlet en rekke forslag til emner for studentoppgaver. Vi ønsker å tilrettelegge for aktuelle temaer og ideer for aktuelle områder å belyse i vår sektor.

Samfunnsøkonomi, planlegging, organisasjon

Tilstrekkelig samfunnsøkonomi i tiltak

Lønnsomhet av investeringer for kapasitet

Optimalisering av linjen Melhus-Ranheim med tanke på kost og nytte

VegLCA med jernbanemodul

Gevinst ved god onboarding av nye ansatte i store bedrifter

Teknisk strategi, IT og utvikling

Posisjoneringsnøyaktighet og metoder på jernbanen

Bruk av sensordata for kjørende materiell

Smart vedlikehold

Overgang mellom ulike mobilnett-teknologier for kommunikasjon på jernbanenettet

Bane

Kartlegging av eksisterende jernbaneanlegg

Levetid på installasjoner og utstyr

Variasjon i kapasitetsbehov på linjen

Utjevning av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor

Bane og sikkerhet

Energiforbruk for persontransport

Utvikling av 3R-metoden

Samfunnssikkerhet i kollektivknutepunkter

Operativ risikokontroll på utsatte jernbanestrekninger

Lokomotivførers muligheter for bidrag til risikokontroll i «den skarpe enden»

Kontinuerlig kompetanseutvikling til lokomotivførere

Utvikling av mer proaktiv barrierestyring innenfor jernbanesektoren

Akustikk, støy og vibrasjoner

Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastninger av infrastruktur og støyplagegrad

Måling og analyse av emisjonsnivå fra togtyper i drift i Norge iht. EN-ISO 3095

Studie av Bane NORs støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialevalg og vedlikeholdsstandard

Har du forslag til flere temaer og oppgaver? Ta kontakt