Informasjonskapsler og personvern

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger

Konnekt er organisatorisk underlagt Jernbanedirektoratet. Hjemmesiden er drevet og eiet av:

Jernbanedirektoratet
Postboks 16 Sentrum
N-0101 Oslo
Telefon: 459 78 800
Personvernombud: Marianne Wegner Lund-Høie
Mail: personvernombud@jernbanedirektoratet.no

Jernbanedirektoratets personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir deg overordnet informasjon om Jernbanedirektoratets behandling av personopplysninger, samt hvilke rettigheter du som registrert kan ta i bruk.

Jernbanedirektoratet, ved jernbanedirektøren, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplsyninger som skjer i jernbanedirektoratet. Oppgavene med å følge opp dette til daglig er delegert i henhold til interne retningslinjer

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?
Personvernerklæring handler om hvordan Jernbanedirektoratet samler inn og behandler personopplysninger. Hovedvekten av personopplysninger som behandles hos Jernbanedirektoratet er knyttet til dem som søker om jobb i Jernbanedirektoratet, egne ansatte eller andre som jobber for direktoratet.

Kjernevirksomheten til Jernbanedirektoratet er å utvikle og koordinere jernbanen som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Jernbanedirektoratets behandling av personopplysninger er først og fremst hjemlet i lover med tilhørende forskrifter.

Jernbanedirektoratet behandler personopplysninger som følge av forpliktelser i arbeidsmiljøloven, anskaffelsesloven – alle med tilhørende forskrifter. Videre behandler Jernbanedirektoratet personopplysninger som følge av reglene i forvaltningsloven, arkivloven, offentleglova, personopplysningsloven, bokføringsloven m.m.

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Jernbanedirektoratet behandler blant annet:

  • identifikasjonsinformasjon (f.eks. personnummer, navn,)
  • kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-postadresse, telefonnummer),

Ved rekruttering Jernbanedirektoratet benytter rekrutteringsløsningen Webcruiter ved rekruttering. Her registreres og behandles søknader med CV som senere overføres til vårt arkiv. Alle stillingssøknader blir journalført i Jernbanedirektoratets saksbehandlings- og arkivsystem Public 360. Jernbanedirektroatet har arkivplikt etter arkivlova. Jernbanedirektoratet må derfor som regel oppbevare opplysningene også etter saksbehandlingen er avsluttet. Personopplysningene i Webcruiter slettes etter 7 måneder.

Besøksregistrering
Besøksregistreringen registrerer mobilnummer og/eller epost for den ansatte som får besøk, dato og klokkeslett for når besøkende ankommer og dato og klokkeslett for når besøkende skal forlate lokalet. Besøkshistorikk lagres og slettes etter maksimalt 90 dager.

Databehandlere
Jernbanedirektoratet bruker i noen tilfeller databehandlere. Databehandlerne innhenter, lagrer, eller behandler personopplysninger på vegne av Jernbanedirektoratet. I hvert tilfelles lages det en databehandleravtale som forteller hensikten med behandlingen av personopplysningene og at databehandleren ikke har til å gi personopplysningene videre.

Rett til innsyn
Som registrert hos Jernbanedirektoratet har du flere rettigheter.  Dette kan innebære rett til innsyn, retting av feil, rett til sletting, rett til å kreve begrenset behandling, rett til å protestere, rett til dataportabilitet, rett til å trekke tilbake samtykke, samt rett til å klage.

For å få mer informasjon om dine rettigheter, herunder muligheten for å klage, se Datatilsynets nettsider om dine rettigheter.

Postjournal og innsyn
Jernbanedirektoratet fører en systematisk og fortløpende oversikt over alle inngående og utgående saksdokumenter. Journalen er tilgjengelig på eInnsyn.no. Journalen inneholder opplysninger om avsender, mottaker og overskrift på saksdokumentet.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c), nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse jf. offentlighetsforskriften §6.

Forespørsler om innsyn via eInnsyn blir journalført i saksbehanldings- og arkivsystmetet Public 360. Alle innsynskrav fra eInnsyn registreres og besvares fra Public 360.

Personvernombud
Jernbanedirektoratets personvernombud er til for deg. Du kan kontakte vårt personvernombud dersom du har spørsmål om Jernbanedirektoratets behandling av opplysninger om deg.

Personvernombud: Marianne Wegner Lund-Høie
Epost: personvernombud@jernbanedirektoratet.no

Om Cookies

Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekst-fil som lagres på din PC etter du har besøkt vårt nettsted. Denne lagres slik at vi kan holde orden på hva som skjer når du bruker nettstedet og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. Den gir oss også en statistikk som kan bidra til at vi kan gjøre nettstedet bedre for våre brukere. En cookie-fil inneholder kun tekst.

Nettstedets bruk av cookies

Dette nettstedet bruker per dags dato ingen cookies.

Slik avviser eller sletter du dine cookies

Avvisning av cookies: Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingene i din Internett-leser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken leser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at en konsekvens av dette kan være at enkelte funksjoner og tjenester ikke vil fungere som du forventer.

Du kan velge hvilke annonsenettverk du ikke ønsker skal dele dine persondata på tvers av andre slike nettverk ved å klikke her.

Sletting av cookies: Cookies som du tidligere har akseptert, kan når som helst slettes. Om du benytter en PC kan du vanligvis slette dine cookies ved å klikke på snarveistastene: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom disse ikke fungerer, og/eller du benytter en MAC, må du først avklare hvilken Internett-leser du bruker og deretter klikke på den relevante linken under:

Om du benytter flere Internett-lesere, må du gjenta sletteoperasjonen for hver leser.