Klimatilpasningstiltak – pilotprosjekter

oppgave

Miljø, Samfunnsøkonomi og planlegging

Publisert 1. desember 2022

Gjennomføre et pilotprosjekt der målet er å øke robusthet for klimapåkjenninger og argumentere (bl.a. ved nytte-kostnadsanalyse) for valg av løsning.

Eksempel: kapasitet og/eller utforming på kulverter, høyde på vegtraseen, erosjonssikring – men under forutsetning av helhetlig vurdering.

Arbeidets innhold:
• Velge en strekning /vegkonstruksjon, gjennomføre ROS i forhold til værrelaterte hendelser, sette opp mulige tiltak og suksesskriterier;
• Sammenligne utfall av tiltak, gjennomføre kost-nytteanalyse;
• Dokumentere implementering og kostnadene
Metodikk for kostnadsanalyser må inkludere effekten av økte klimapåkjenninger, og kan være metodikk fra DeTECToR-prosjektet, EFFEKT (tilrettelagt), andre metoder som tar hensyn til økning i klimapåkjenninger.

Rammen for oppgaven
Til inspirasjon: pilotprosjekter gjennomført av Federal Highways Administration, USA:
Framework for adaptation to climate change, “Examples from practice”!


Nødvendig faglig bakgrunn
Kunnskap om naturfare, klimaendringer, risikovurdering.

Kontaktperson: Gordana Petkovic, Statens vegvesen

gordana.petkovic@vegvesen.no